Castellano
Català

Compromisos

Compromisos amb la ciutadania:

 • Proporcionar un servei d’atenció i informació presencial i telefònica immediata a les nostres oficines. 
 • Índex de satisfacció ciutadana.
 • Estratègies d’apropament als representants de la Ciutat , ciutadania etc.
 • Estratègies de millora interna.
 • Desplegar una policia de proximitat, propera i accessible per a la prevenció dels delictes i les faltes, i per al compliment de les normes viàries i de convivència amb coordinació amb altres forces i cossos de seguretat
 • Mediació en els conflictes entre particulars per tal de facilitar una resolució positiva i millorar la convivència ciutadana.
 • Prevenir l’absentisme del menor a l’escola, vigilar i detectar les situacions de manca d’escolarització; comunicar la situació a Serveis Socials i fer el seguiment dels menors de manera coordinada.
 • Donar assistència  a possibles casos de maltractament familiar amb atenció personalitzada i protecció a la víctima, especialment en casos de violència de gènere.
 • Intervenir i prestar auxili en cas d’accident de trànsit. En casos d’accident greu o situacions de perill per al trànsit o les persones, llevat de casos de força major o circumstàncies excepcionals, arribarem al lloc de l’accident en un temps màxim de 5-7 minuts i assessorarem les víctimes sobre les actuacions legals que poden exercir en defensa dels seus interessos.
 • Retirar els vehicles abandonats en un temps màxim d’una setmana, una vegada exhaurit el temps legal de permanència en via pública  per ser considerat vehicle abandonat.
 • Garantir la protecció escolar i el control del trànsit a les entrades i sortides de les escoles de primària que, per les seves circumstàncies, ho requereixen.
 • Col·laborar amb els centres educatius de la ciutat en l’educació viària i elaborar una programació anual de formació viària en les diferents etapes educatives. Controlar de forma habitual, preventiva i sancionadora, el compliment de les  normes de circulació -l’ús correcte del cinturó de seguretat, del casc, del telèfon mòbil, controls d’alcoholèmia, excés de velocitat, etc-.
 • Vetllar pel compliment de les ordenances municipals i la legislació mediambiental, així com dels reglaments, bans i ordenances municipals de civisme i convivència ciutadana.
 • Reposar el senyals caiguts o deteriorats per accident o altres circumstàncies en el moment que es detecti o es comuniqui la deficiència, sempre i quan l’absència del senyal comporti un perill.
 • Coordinar reunions setmanals amb les altres forces i cossos de seguretat per conèixer els delictes que es produeixen a la nostra població i estudiar conjuntament les accions que permetin treballar diàriament amb la màxima eficàcia.
 • Coordinar reunions internes de comandaments setmanals,  i trimestrals amb els agents, per estudiar, corregir , avaluar i proposar mesures que garanteixen la millor tasca policial possible.
 • Realitzar la protecció i vigilància de la platja durant la temporada oficial d’estiu.
 • Realitzar informes policials sobre actuacions relatives al medi ambient
 • Disposar d’un espai per a la gestió d’Objectes perduts

Com mesurem el compliment dels nostres compromisos

 • Nombre  d’assistències telefòniques
 • Nombre  de denúncies presencials rebudes
 •  Queixes a agents
 • Avaluació quantitativa i qualitativa  de L’ Oficina de recepció de denúncies les 24 hores coordinada amb els Mossos d’Esquadra+ anàlisi del model des del Pla Local de Seguretat).

Nombre de campanyes preventives:

 • Tinença d’animals
 • Neteja de parcs i jardins
 • Neteja viària
 • Seguretat passiva: Ús del cinturó, casc….
 • Alcoholèmia
 •  Transport escolar
 • Distraccions i semàfors
 • Velocitat
 • Nombre d’alumnes  formats en educació viària i mobilitat segura a les escoles
 • Nombre de vehicles retirats per abandonament
 • Nombre d’intervencions en relació amb l’absentisme escolar
 • Nombre de denúncies respecte a intervencions en violència de gènere
 • Nombre de casos de violència domestica atesos en tramitació,  assessorament o protecció.

Nombre de denúncies trànsit per tipologies

 • Radar
 • Alcoholèmia
 • Zona Blava
 • Altres
 • Conducció  negligent

Accidents de trànsit

 • Danys materials
 • Ferits
 • Morts
 • Percentatge d’actuacions en accidents de trànsit greus, en què s’hagi trigat més de 7 minuts a arribar
 • Nombre de senyals restituïdes, reparades etc. Marques vials efectuades Km.)

Denúncies efectuades per incompliment de les ordenances municipals

 • Animals
 • Neteja, abocaments i terrenys amb brutícia
 • Grafits
 • Cartell Publicitat
 • Orinar a la via pública
 • Conducta de menyspreu a la dignitat de les persones
 • Acta de notificació per risc potencial per despreniment de façana
 • Establiments (inspeccions i molèsties)
 • Informe d’actuació solar semi-abandonat
 • Informe d’actuació guals
 • Sol·licitar o oferir serveis sexuals a canvi de dines
 • Ocupació Via pública
 • Consum i/o tinença de drogues o tinença d’armes (llei 1/92)
 • Consum i/o tinença d’alcohol
 • Emetre sorolls pertorbant el descans veïnal
 • Venda ambulant
 • Altres infraccions
 • Nombre de reunions de treball i coordinació amb altres forces o cossos de seguretat
 • Nombre de reunions de coordinació i avaluació amb comandaments i agents
 • Reunions de la Junta Local de Seguretat
 • Nombre de propostes de millora de qualitat i innovació implantades als serveis  (semestral)
 •  Nombre activitats en col·laboració planificades a les reunions de treball amb representants d’associacions i entitats (AV, AMPA, Comerciants, etc.) (semestral)
 • Suggeriments  de la ciutadania relatius al servei (semestral)
 • Relació  de les queixes  (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei
 • Nombre accions correctores realitzades de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei  (anual) *
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

Indicadors 2019

Indicadors 2018

Adreça

 • Plaça Esperanto, 4 (Barri Centre)
  08860 Castelldefels
 • Gestions d'estrangeria i DNI (Policia Nacional)
  a l'ala esquerra del mateix edifici.

Contacte

 • 092 * / 936 360 320
* Cost de la trucada subjecte a la tarifa del seu operador de telefonia
* Coste de la llamada sujeto a la tarifa de su operador de telefonía

Horari

24 hores els 365 dies de l’any.