Castellano
Català

Compromisos

Compromisos amb la ciutadania:

 • Proporcionar un servei d’atenció i informació presencial i telefònica immediata a les nostres oficines. 
 • Índex de satisfacció ciutadana.
 • Estratègies d’apropament als representants de la Ciutat , ciutadania etc.
 • Estratègies de millora interna.
 • Desplegar una policia de proximitat, propera i accessible per a la prevenció dels delictes i les faltes, i per al compliment de les normes viàries i de convivència amb coordinació amb altres forces i cossos de seguretat
 • Mediació en els conflictes entre particulars per tal de facilitar una resolució positiva i millorar la convivència ciutadana, coordinats amb el Servei de Mediació Municipal.
 • Prevenir l’absentisme del menor a l’escola, vigilar i detectar les situacions de manca d’escolarització; comunicar la situació a Serveis Socials i fer el seguiment dels menors de manera coordinada.
 • Donar assistència a possibles casos de maltractament familiar amb atenció personalitzada i protecció a la víctima, especialment en casos de violència de gènere.
 •  Intervenir i prestar auxili en cas d’accident de trànsit. En casos d’accident greu o situacions de perill per al trànsit o les persones, llevat de casos de força major o circumstàncies excepcionals, arribarem al lloc de l’accident en un temps màxim de 5-7 minuts i assessorarem les víctimes sobre les actuacions legals que poden exercir en defensa dels seus interessos.
 •  Retirar els vehicles abandonats una vegada exhaurit el temps legal de permanència en via pública per ser considerat vehicle abandonat.
 • Garantir la protecció escolar i el control del trànsit a les entrades i sortides de les escoles de primària que, per les seves circumstàncies, ho requereixen.
 • Col•laborar amb els centres educatius de la ciutat en l’educació viària i elaborar una programació anual de formació viària en les diferents etapes educatives. Controlar  de forma habitual, preventiva i sancionadora, el compliment de les normes de circulació -l’ús correcte del cinturó de seguretat, del casc, del telèfon mòbil, controls d’alcoholèmia, excés de velocitat, etc.
 • Vetllar pel compliment de les ordenances municipals i la legislació mediambiental, així com dels reglaments, bans i ordenances municipals de civisme i convivència ciutadana.
 • Reposar el senyals caiguts o deteriorats per accident o altres circumstàncies en el moment que es detecti o es comuniqui la deficiència, sempre i quan l’absència del senyal comporti un perill.
 • Realitzar la protecció i vigilància de la platja durant la temporada oficial d’estiu.
 • Realitzar informes policials sobre diferents actuacions policials d’ofici o a requeriment de la ciutadania.
 • Disposar d’un espai per a la gestió d’Objectes perduts
 • Disposar de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, per tal de realitzar tràmits administratius relacionats amb la funció policial.

Com mesurem el compliment dels nostres compromisos

 • • Nombre d’assistències telefòniques
  • Nombre de denúncies presencials rebudes
  • Queixes a agents
  • Avaluació quantitativa i qualitativa de l Oficina de recepció de denúncies les 24 hores coordinada amb els Mossos d’Esquadra+ anàlisi del model des del Pla Local de Seguretat).Nombre de campanyes preventives:• Tinença d’animals
  • Neteja de parcs i jardins
  • Neteja viària
  • Seguretat passiva: Ús del cinturó, casc….
  • Alcoholèmia
  • Transport escolar
  • Distraccions i semàfors
  • Velocitat
  • Genèriques trànsit (documentació, estàtiques i dinàmiques)
  • Nombre d’alumnes formats en educació viària i mobilitat segura a les escoles
  • Nombre de vehicles retirats per abandonament
  • Nombre d’intervencions en relació amb l’absentisme escolar
  • Nombre de denúncies respecte a intervencions en violència de gènere
  • Nombre de casos de violència domèstica atesos en tramitació, assessorament o protecció.Nombre de denúncies trànsit per tipologies

  • Radar
  • Alcoholèmia
  • Zona Blava
  • Altres
  • Conducció temerària/negligent

  Accidents de trànsit

  • Danys materials
  • Ferits
  • Morts
  • Percentatge d’actuacions en accidents de trànsit greus, en què s’hagi trigat més de 7 minuts a arribar
  • Nombre de senyals restituïdes, reparades etc. Marques vials efectuades Km.)

  Denúncies efectuades per incompliment de les ordenances municipals

  • Animals
  • Neteja, abocaments i terrenys amb brutícia
  • Grafits
  • Cartell Publicitat
  • Orinar a la via pública
  • Conducta de menyspreu a la dignitat de les persones
  • Acta de notificació per risc potencial per despreniment de façana
  • Establiments (inspeccions i molèsties)
  • Informe d’actuació guals
  • Sol•licitar o oferir serveis sexuals a canvi de diners
  • Ocupació Via pública
  • Consum i/o tinença de drogues o tinença d’armes
  • Consum i/o tinença d’alcohol
  • Emetre sorolls pertorbant el descans veïnal
  • Venda ambulant
  • Altres infraccions
  • Reunions de la Junta Local de Seguretat
  • Nombre de propostes de millora de qualitat i innovació implantades als serveis (semestral)
  • Nombre activitats en col•laboració planificades a les reunions de treball amb representants d’associacions i entitats (AV, AMPA, Comerciants, etc.) (semestral)
  • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).
  • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

Indicadors 2020

Indicadors 2019

Indicadors 2018

Compromisos

 • Proporcionar un servicio de atención e información presencial y telefónica inmediata en nuestras oficinas.
 • Índice de satisfacción ciudadana.
 • Estrategias de acercamiento a los representantes de la Ciudad, ciudadanía etc.
 • Estrategias de mejora interna.
 • Desplegar una policía de proximidad, cercana y accesible para la prevención de los delitos y las faltas, y para el cumplimiento de las normas viales y de convivencia con coordinación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad
 • Mediación en los conflictos entre particulares para facilitar una resolución positiva y mejorar la convivencia ciudadana, coordinados con el Servicio de Mediación Municipal.
 • Prevenir el absentismo del menor en la escuela, vigilar y detectar las situaciones de falta de escolarización; comunicar la situación a Servicios Sociales y hacer el seguimiento de los menores de manera coordinada.
 • Dar asistencia a posibles casos de maltrato familiar con atención personalizada y protección a la víctima, especialmente en casos de violencia de género.
 • Intervenir y prestar auxilio en caso de accidente de tráfico. En casos de accidente grave o situaciones de peligro para el tráfico o las personas, salvo casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, llegaremos al lugar del accidente en un tiempo máximo de 5-7 minutos y asesoraremos las víctimas sobre las actuaciones legales que pueden ejercer en defensa de sus intereses.
 • Retirar los vehículos abandonados una vez agotado el tiempo legal de permanencia en vía pública para ser considerado vehículo abandonado.
 • Garantizar la protección escolar y el control del tráfico en las entradas y salidas de las escuelas de primaria que, por sus circunstancias, lo requieren.
 • Colaborar con los centros educativos de la ciudad en la educación vial y elaborar una programación anual de formación vial en las diferentes etapas educativas. Controlar de forma habitual, preventiva y sancionadora, el cumplimiento de las normas de circulación -el uso correcto del cinturón de seguridad, del casco, del teléfono móvil, controles de alcoholemia, exceso de velocidad, etc.
 • Velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la legislación medioambiental, así como de los reglamentos, bandos y ordenanzas municipales de civismo y convivencia ciudadana.
 • Reponer el señales caídos o deteriorados por accidente u otras circunstancias en el momento que se detecte o se comunique la deficiencia, siempre y cuando la ausencia de la señal comporte un peligro.
 • Realizar la protección y vigilancia de la playa durante la temporada oficial de verano.
 • Realizar informes policiales sobre diferentes actuaciones policiales de oficio o
 • a requerimiento de la ciudadanía.
 • Disponer de un espacio para la gestión de Objetos perdidos
 • Disponer de la Oficina de Atención Ciudadana, para realizar trámites administrativos relacionados con la función policial.

Cómo medimos nuestros compromisos     

 •  Número de asistencias telefónicas
 • Número de denuncias presenciales recibidas
 • Quejas a agentes
 • Evaluación cuantitativa y cualitativa de La Oficina de recepción de denuncias las 24 horas coordinada con los Mossos + análisis del modelo desde el Plan Local de Seguridad).

Número de campañas preventivas:

 • Tenencia de animales
 • Limpieza de parques y jardines
 • Limpieza viaria
 • Seguridad pasiva: Uso del cinturón, casco ….
 • Alcoholemia
 • Transporte escolar
 • Distracciones y semáforos
 • Velocidad
 • Genéricas tráfico (documentación, estáticas y dinámicas)
 • Número de alumnos formados en educación vial y movilidad segura en las escuelas
 • Número de vehículos retirados por abandono
 • Número de intervenciones en relación con el absentismo escolar
 • Número de denuncias respecto a intervenciones en violencia de género
 • Número de casos de violencia doméstica atendidos en tramitación, asesoramiento o protección.

Número de denuncias tráfico por tipologías
 

 • Radar
 • Alcoholemia
 • Zona Azul
 •  Otros
 • Conducción temeraria / negligente

Accidentes de tráfico

 •  Daños materiales
 • Heridos
 • Muertos
 • Porcentaje de actuaciones en accidentes de tráfico graves, en que se haya tardado más de 7 minutos en llegar
 • Número de señales restituidas, reparadas etc. Marcas viales efectuadas Km.)

Denuncias efectuadas por incumplimiento de las ordenanzas municipales
 

• Animales

• Limpieza, vertidos y terrenos con suciedad

• Grafitis

• Cartel Publicidad

• Orinar en la vía pública

• Conducta de menosprecio a la dignidad de las personas

• Acta de notificación por riesgo potencial para desprendimiento de fachada

• Establecimientos (inspecciones y molestias)

• Informe de actuación vados

• Solicitar o ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero

• Empleo Vía pública

• Consumo y / o tenencia de drogas o tenencia de armas

• Consumo y / o tenencia de alcohol

• Emitir ruidos perturbando el descanso vecinal

• Venta ambulante

• Otras infracciones

• Reuniones de la Junta Local de Seguridad

• Número de propuestas de mejora de calidad e innovación implantadas en los servicios (semestral)

• Número actividades en colaboración planificadas en las reuniones de trabajo con representantes de asociaciones y entidades (AV, AMPA, Comerciantes, etc.) (semestral)

• Relación (enumerada y con fecha) de las sugerencias y propuestas (de la ciudadanía y / o internas) y las acciones de mejora de calidad e innovación consiguientes implantadas en el servicio (anual).

• Relación (enumerada y con fecha) de las quejas (de la ciudadanía y / o internas) relativas al servicio y las acciones correctoras consiguientes realizadas (anual).

Indicadores 2020

Indicadores 2019

Indicadores 2018

Adreça

 • Plaça Esperanto, 4 (Barri Centre)
  08860 Castelldefels
 • Gestions d'estrangeria i DNI (Policia Nacional)
  a l'ala esquerra del mateix edifici.

Contacte

 • 092 * / 936 360 320
* Cost de la trucada subjecte a la tarifa del seu operador de telefonia
* Coste de la llamada sujeto a la tarifa de su operador de telefonía

Horari

24 hores els 365 dies de l’any.